welsh-lang old-engnlish-lang latin-lang finnish-lang

Latin Core Vocabulary: NOUNS

symbol

Declension Table Quiz:

(enter declensions to match values in Answer Key)select a language

wolf

English Singular Plural
Nominative
Genitive
Dative
Accusative
Ablative
Answer Key
🔉 🔉
🔉 🔉
🔉 🔉
🔉 🔉
🔉 🔉
 • aciēs
 • aedēs
 • aequor
 • āēr
 • aes
 • aetās
 • aethēr
 • aevum
 • ager
 • agmen
 • amīcitia
 • amnis
 • amor
 • anima
 • animal
 • animus
 • annus
 • aqua
 • āra
 • arbor
 • argentum
 • arma
 • ars
 • arvum
 • arx
 • astrum
 • auctor
 • auctōritās
 • aura
 • auris
 • aurum
 • auxilium
 • avis
 • barbarus
 • bellum
 • beneficium
 • bōs
 • caedēs
 • caelum
 • campus
 • canis
 • caput
 • carmen
 • castrum
 • cāsus
 • causa
 • cibus
 • cinis
 • cīvis
 • cīvitās
 • clāmor
 • classis
 • cohors
 • color
 • coma
 • comes
 • condiciō
 • coniūnx
 • cōnsilium
 • cōnsuētūdō
 • cōnsul
 • convīvium
 • cōpia
 • cor
 • cornū
 • corpus
 • crīmen
 • culpa
 • cupīdō
 • cūra
 • currus
 • cursus
 • cūstōs
 • damnum
 • decus
 • deus
 • diēs
 • dignitās
 • disciplīna
 • dīvitiae
 • dolor
 • dolus
 • dominus
 • domus
 • dōnum
 • dux
 • epistula
 • eques
 • equus
 • error
 • exemplum
 • exercitus
 • exsilium
 • fābula
 • faciēs
 • facinus
 • factum
 • fāma
 • famēs
 • familia
 • fātum
 • fax
 • fēmina
 • ferrum
 • fidēs
 • fīlia
 • fīnis
 • flamma
 • flōs
 • flūctus
 • flūmen
 • fōns
 • fōrma
 • fors
 • fortūna
 • forum
 • frāter
 • frōns
 • frūctus
 • frūmentum
 • fuga
 • fūnus
 • furor
 • gaudium
 • gēns
 • genus
 • gladius
 • glōria
 • gradus
 • grātia
 • hiems
 • homō
 • honor
 • hōra
 • hospes
 • hostis
 • humus
 • ictus
 • ignis
 • imāgō
 • imperātor
 • imperium
 • impetus
 • ingenium
 • initium
 • iniūria
 • īnsula
 • invidia
 • īra
 • iter
 • iūdex
 • iūdicium
 • iugum
 • iūs
 • iuvenis
 • labor
 • lacrima
 • lapis
 • latus
 • laus
 • lēgātus
 • legiō
 • lēx
 • liber
 • lībertās
 • libīdō
 • līmen
 • lingua
 • littera
 • lītus
 • locus
 • lūmen
 • lūna
 • lupus
 • lūx
 • magister
 • magnitūdō
 • maior
 • manus
 • mare
 • marītus
 • māter
 • māteria
 • membrum
 • memoria
 • mēnsa
 • mēns
 • metus
 • mīles
 • modus
 • moenia
 • mōns
 • mora
 • morbus
 • mors
 • mōs
 • mulier
 • multitūdō
 • mundus
 • mūnus
 • mūrus
 • nātūra
 • nātus
 • nāvis
 • necessitās
 • nefās
 • negōtium
 • nemus
 • nihil
 • nōmen
 • nox
 • nūmen
 • numerus
 • nūntius
 • oculus
 • odium
 • officium
 • onus
 • opera
 • oppidum
 • ops
 • opus
 • ōrātiō
 • orbis
 • ōrdō
 • os
 • ōs
 • ōtium
 • parēns
 • pars
 • pater
 • patria
 • pāx
 • pectus
 • pecūnia
 • pecus
 • perīculum
 • pēs
 • pietās
 • plēbs
 • poena
 • poēta
 • pondus
 • pontus
 • populus
 • porta
 • potestās
 • praeceptum
 • praeda
 • praemium
 • praesidium
 • praetor
 • pretium
 • prex
 • prīncipium
 • proelium
 • prōvincia
 • pudor
 • puella
 • puer
 • pugna
 • ratiō
 • regiō
 • rēgnum
 • rēs
 • reus
 • rēx
 • rīpa
 • rūs
 • sacerdōs
 • saeculum
 • salūs
 • sanguī̆s
 • sapientia
 • saxum
 • scelus
 • scientia
 • sēdēs
 • senātus
 • senex
 • sēnsus
 • sententia
 • sepulcrum
 • sermō
 • servus
 • sīdus
 • signum
 • silva
 • sinus
 • sōl
 • somnus
 • soror
 • sors
 • spatium
 • speciēs
 • spēs
 • spīritus
 • stēlla
 • studium
 • supplicium
 • tēctum
 • tellūs
 • tēlum
 • tempestās
 • templum
 • tempus
 • tenebrae
 • tergum
 • terra
 • testis
 • timor
 • tribūnus
 • turba
 • umbra
 • unda
 • urbs
 • ūsus
 • uxor
 • vātēs
 • ventus
 • verbum
 • vestīgium
 • vestis
 • via
 • victor
 • victōria
 • vinculum
 • vīnum
 • vir
 • virgō
 • virtūs
 • vīs
 • vīta
 • vitium
 • volucris
 • voluntās
 • voluptās
 • vōtum
 • vōx
 • vulgus
 • vulnus
 • vultus
 • vultus
 • vulnus
 • vulgus
 • vōx
 • vōtum
 • voluptās
 • voluntās
 • volucris
 • vitium
 • vīta
 • vīs
 • virtūs
 • virgō
 • vir
 • vīnum
 • vinculum
 • victōria
 • victor
 • via
 • vestis
 • vestīgium
 • verbum
 • ventus
 • vātēs
 • uxor
 • ūsus
 • urbs
 • unda
 • umbra
 • turba
 • tribūnus
 • timor
 • testis
 • terra
 • tergum
 • tenebrae
 • tempus
 • templum
 • tempestās
 • tēlum
 • tellūs
 • tēctum
 • supplicium
 • studium
 • stēlla
 • spīritus
 • spēs
 • speciēs
 • spatium
 • sors
 • soror
 • somnus
 • sōl
 • sinus
 • silva
 • signum
 • sīdus
 • servus
 • sermō
 • sepulcrum
 • sententia
 • sēnsus
 • senex
 • senātus
 • sēdēs
 • scientia
 • scelus
 • saxum
 • sapientia
 • sanguī̆s
 • salūs
 • saeculum
 • sacerdōs
 • rūs
 • rīpa
 • rēx
 • reus
 • rēs
 • rēgnum
 • regiō
 • ratiō
 • pugna
 • puer
 • puella
 • pudor
 • prōvincia
 • proelium
 • prīncipium
 • prex
 • pretium
 • praetor
 • praesidium
 • praemium
 • praeda
 • praeceptum
 • potestās
 • porta
 • populus
 • pontus
 • pondus
 • poēta
 • poena
 • plēbs
 • pietās
 • pēs
 • perīculum
 • pecus
 • pecūnia
 • pectus
 • pāx
 • patria
 • pater
 • pars
 • parēns
 • ōtium
 • ōs
 • os
 • ōrdō
 • orbis
 • ōrātiō
 • opus
 • ops
 • oppidum
 • opera
 • onus
 • officium
 • odium
 • oculus
 • nūntius
 • numerus
 • nūmen
 • nox
 • nōmen
 • nihil
 • nemus
 • negōtium
 • nefās
 • necessitās
 • nāvis
 • nātus
 • nātūra
 • mūrus
 • mūnus
 • mundus
 • multitūdō
 • mulier
 • mōs
 • mors
 • morbus
 • mora
 • mōns
 • moenia
 • modus
 • mīles
 • metus
 • mēns
 • mēnsa
 • memoria
 • membrum
 • māteria
 • māter
 • marītus
 • mare
 • manus
 • maior
 • magnitūdō
 • magister
 • lūx
 • lupus
 • lūna
 • lūmen
 • locus
 • lītus
 • littera
 • lingua
 • līmen
 • libīdō
 • lībertās
 • liber
 • lēx
 • legiō
 • lēgātus
 • laus
 • latus
 • lapis
 • lacrima
 • labor
 • iuvenis
 • iūs
 • iugum
 • iūdicium
 • iūdex
 • iter
 • īra
 • invidia
 • īnsula
 • iniūria
 • initium
 • ingenium
 • impetus
 • imperium
 • imperātor
 • imāgō
 • ignis
 • ictus
 • humus
 • hostis
 • hospes
 • hōra
 • honor
 • homō
 • hiems
 • grātia
 • gradus
 • glōria
 • gladius
 • genus
 • gēns
 • gaudium
 • furor
 • fūnus
 • fuga
 • frūmentum
 • frūctus
 • frōns
 • frāter
 • forum
 • fortūna
 • fors
 • fōrma
 • fōns
 • flūmen
 • flūctus
 • flōs
 • flamma
 • fīnis
 • fīlia
 • fidēs
 • ferrum
 • fēmina
 • fax
 • fātum
 • familia
 • famēs
 • fāma
 • factum
 • facinus
 • faciēs
 • fābula
 • exsilium
 • exercitus
 • exemplum
 • error
 • equus
 • eques
 • epistula
 • dux
 • dōnum
 • domus
 • dominus
 • dolus
 • dolor
 • dīvitiae
 • disciplīna
 • dignitās
 • diēs
 • deus
 • decus
 • damnum
 • cūstōs
 • cursus
 • currus
 • cūra
 • cupīdō
 • culpa
 • crīmen
 • corpus
 • cornū
 • cor
 • cōpia
 • convīvium
 • cōnsul
 • cōnsuētūdō
 • cōnsilium
 • coniūnx
 • condiciō
 • comes
 • coma
 • color
 • cohors
 • classis
 • clāmor
 • cīvitās
 • cīvis
 • cinis
 • cibus
 • causa
 • cāsus
 • castrum
 • carmen
 • caput
 • canis
 • campus
 • caelum
 • caedēs
 • bōs
 • beneficium
 • bellum
 • barbarus
 • avis
 • auxilium
 • aurum
 • auris
 • aura
 • auctōritās
 • auctor
 • astrum
 • arx
 • arvum
 • ars
 • arma
 • argentum
 • arbor
 • āra
 • aqua
 • annus
 • animus
 • animal
 • anima
 • amor
 • amnis
 • amīcitia
 • agmen
 • ager
 • aevum
 • aethēr
 • aetās
 • aes
 • āēr
 • aequor
 • aedēs
 • aciēs

HOVER BELOW FOR INSTRUCTIONS: